fbpx
LOGICĂ și ARGUMENTARE (prof. Florin Nicola)
EDUCAȚIE CIVICĂ (Prof. Florin Nicola)
LEGISLAȚIE MAI
RECAPITULĂRI FINALE
GRILE DE LEGISLAȚIE, EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI LOGICĂ din subiecte de admitere date în anii anteriori la MAI (poliție, jandarmi)

Drepturile omului și libertățile fundamentale conform Declarației Universale a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (ONU – Organizația Națiunilor Unite)

https://vimeo.com/668853171
https://vimeo.com/668975458

Considerind că

 • recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane
 • şi a drepturilor lor egale şi inalienabile
 • constituie fundamentul libertăţii, dreptății şi păcii în lume,


Considerind că

 • ignorarea şi dispretuirea drepturilor omului
  • au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii

 • şi ca faurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de
  • libertatea cuvintului şi a convingerilor
  • şi vor fi eliberate de teama şi mizerie a fost proclamata drept
  • cea mai înaltă aspiratie a oamenilor,


Considerind că

 • este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii
 • pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluţie extrema, la revolta împotriva
  • tiraniei şi
  • asupririi,


Considerind că

 • este esenţial a se incuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între natiuni,


Considerind că

 • în Carta popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în
  • drepturile fundamentale ale omului,
  • în demnitatea
  • şi în valoarea persoanei umane,
  • drepturi egale pentru bărbaţi şi femei
  • şi ca au hotărît sa favorizeze progresul social
  • şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa
  • în cadrul unei libertăţi mai mari,


Considerind că

 • statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
 • precum şi respectarea lor universala şi efectivă,


Considerind că

 • o conceptie comuna despre aceste drepturi şi libertăţi
 • este de cea mai mare importanţa pentru realizarea deplina a acestui angajament,


ADUNAREA GENERALĂ

 • proclama Prezenta declaraţie universala a drepturilor omului,
 • ca ideal comun spre care trebuie să tinda toate popoarele şi toate natiunile,
 • pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se straduiasca, avînd aceasta declaraţie permanent în minte,
 • ca prin învăţătura şi educaţie
 • sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi
 • şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional,
 • recunoaşterea şi aplicarea lor universala şi efectivă,
  • atât în sânul popoarelor statelor membre,
  • cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.

 • Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.
 • Ele sînt înzestrate cu ratiune şi constiinta şi
 • trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternitatii.
 • Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta declaraţie
 • fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de
  • rasa,
  • culoare,
  • sex,
  • limba,
  • religie,
  • opinie politica sau orice alta opinie,
  • de origine naţionala sau socială,
  • avere,
  • naştere sau
  • orice alte împrejurări.
 • În afară de aceasta, NU se va face nici o deosebire după
  • statutul politic,
  • juridic sau
  • internaţional al tarii sau al teritoriului de care tine o persoană,
   • indiferent dacă aceasta ţara sau teritoriu sînt
    • independente,
    • sub tutela,
    • neautonome sau
    • supuse vreunei alte limitări de suveranitate.

Orice fiinta umană are dreptul

 • la viaţa,
 • la libertate şi
 • la securitatea persoanei sale.

Nimeni NU va fi ţinut:

 • în sclavie,
 • nici în servitute:

sclavajul şi comerţul cu sclavi sînt, interzise sub toate formele lor.

Nimeni NU va fi supus la:

 • torturi,
 • nici la pedepse sau tratamente
  • crude,
  • inumane sau
  • degradante.

Fiecare om are dreptul sa i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.

Toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egala protecţie a legii.

Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egala împotriva

 • oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi
 • împotriva oricărei provocari la o asemenea discriminare.

Orice persoană are dreptul la

 • satisfactia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care
  • violeaza drepturile fundamentale
  • ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege.

Nimeni NU trebuie să fie

 • arestat,
 • deţinut sau
 • exilat în mod arbitrar.

Orice persoană are dreptul în deplina egalitate

 • de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi impartial care va hotărî fie
  • asupra drepturilor şi obligaţiilor sale,
  • fie asupra temeiniciei oricărei acuzari în materie penală îndreptată împotriva sa.

1. Orice persoană acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie

 • presupusa nevinovată
 • pînă când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care
 • i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.

2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care

 • NU constituiau, în momentul cînd au fost comise,
 • un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional.
 • NU se va aplica nici o pedeapsă mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost savirsit actul cu caracter penal.

Nimeni NU va fi supus la imixtiuni arbitrare în

 • viaţa sa personală,
 • în familia sa,
 • în domiciliul lui sau
 • în corespondenta sa,
 • nici la atingeri aduse
  • onoarei şi
  • reputaţiei sale.

Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

1. Orice persoană are dreptul

 • de a circula în mod liber şi
 • de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat.

2. Orice persoană are dreptul

 • de a părăsi orice ţara, inclusiv a sa, şi
 • de a reveni în ţara sa.

1. În caz de persecutie, orice persoană are dreptul de

 • a cauta azil şi
 • de a beneficia de azil în alte tari.

2. Acest drept NU poate fi invocat în caz de

 • urmărire ce rezultă în mod real dintr-o crima de drept comun sau
 • din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.

2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar

 • de cetăţenia sa sau
 • de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.

1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restrictie în ce priveşte

 • rasa,
 • naţionalitatea sau
 • religia,
 • au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie.
 • Ei au drepturi egale
  • la contractarea căsătoriei,
  • în decursul căsătoriei şi la
  • desfacerea ei.

2. Căsătoria NU poate fi încheiată decît cu consimţămîntul

 • liber şi
 • deplin
 • al viitorilor soţi.

3. Familia constituie

 • elementul natural,
 • şi fundamental al societăţii şi
 • are dreptul la ocrotire din partea
  • societăţii şi
  • a statului.
 1. Orice persoană are dreptul la proprietate,
  • atît singura,
  • cît şi în asociaţie cu alţii.

2. Nimeni NU poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Orice om are dreptul la

 • libertatea gândirii,
 • de constiinta şi religie;
  • acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea,
  • precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea,
   • singur sau împreună cu alţii,
   • atît în mod public, cît şi privat, prin
    • învăţătura,
    • practici religioase,
    • cult şi
    • îndeplinirea riturilor.

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimarii;

 • acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară,
 • precum şi libertatea de
  • a cauta,
  • de a primi şi
  • de a raspindi informaţii şi idei
   • prin orice mijloace şi
   • independent de frontierele de stat.

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de

 • întrunire şi
 • de asociere paşnică.

2. Nimeni NU poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie.

1. Orice persoană are dreptul de

 • a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale,
  • fie direct,
  • fie prin reprezentanţi liber aleşi.

2. Orice persoană are dreptul de

 • acces egal la funcţiile publice din ţara sa.

3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţa trebuie să fie

 • exprimată prin alegeri nefalsificate, care
 • să aibă loc în mod periodic
  • prin sufragiu universal,
  • egal şi
  • exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalenta
 • are să asigure libertatea votului.

Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială;

Ea este indreptatita ca

 • prin efortul naţional
 • şi colaborarea internationala,
 • tinindu-se seama de organizarea şi resursele fiecărei tari,
 • să obţină realizarea drepturilor
  • economice,
  • sociale şi
  • culturale
 • indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.

1. Orice persoană are dreptul la

 • munca,
 • la libera alegere a muncii sale,
 • la condiţii
  • echitabile şi
  • satisfăcătoare de muncă, precum şi la
 • ocrotirea împotriva somajului.

2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.

3. Orice om care munceste are dreptul la o

 • retribuire echitabila şi satisfăcătoare care
 • să-i asigure atît lui, cît şi familiei sale, o existenta conformă cu demnitatea umană şi
 • completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.

4. Orice persoană are dreptul de a

 • întemeia sindicate şi de
 • a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

Orice persoană are dreptul la

 • odihna şi
 • recreatie,
 • inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de muncă şi
 • la concedii periodice plătite.

1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd

 • hrana,
 • îmbrăcămintea,
 • locuinta,
 • îngrijirea medicală, precum şi
 • serviciilor sociale necesare;
 • el are dreptul la asigurare în caz de
  • şomaj,
  • boala,
  • invaliditate,
  • vaduvie,
  • batrinete sau în
  • celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa.

2. Mama şi copilul au dreptul la

 • ajutor şi
 • ocrotire deosebite.

 • Toţi copiii, fie ca sînt născuţi
  • în cadrul unei căsătorii sau
  • în afară acesteia,
 • se bucura de aceeaşi protecţie socială.

1. Orice persoană are dreptul la învăţătura.

 • Învăţămîntul trebuie să fie gratuit,
  • cel puţin în ceea ce priveşte învăţămîntul elementar şi general.

 • Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie la indemina tuturor,

 • iar învăţămîntul superior trebuie să fie de asemenea
  • egal,
  • accesibil tuturora,
  • pe bază de merit.

2. Învăţămîntul trebuie să urmărească

 • dezvoltarea deplina a personalităţii umane şi
 • întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale.

 • El trebuie să promoveze
  • înţelegerea,
  • toleranta,
  • prietenia între
   • toate popoarele şi
   • toate grupurile rasiale
   • sau religioase, precum şi
  • dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.

1. Orice persoană are dreptul de

 • a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii,
 • de a se bucura de arte şi
 • de a participa la
  • progresul ştiinţific şi la
  • binefacerile lui.

2. Fiecare om are dreptul la

 • ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare
  • ştiinţifică,
  • literară sau
  • artistică al carei autor este.

Orice persoană are dreptul la o

 • orinduire socială şi internationala în care
 • drepturile şi libertăţile expuse în prezenta declaraţie pot fi pe deplin infaptuite.

1. Orice persoană are

 • îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece
 • numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera şi deplina a personalităţii sale.

2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît

 • numai ingradirilor stabilite prin lege,
 • exclusiv în scopul de a asigura
  • cuvenită recunoaştere şi
  • respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi
 • ca să fie satisfacute justele cerinţe ale
  • moralei,
  • ordinii publice şi
  • bunastarii generale
  • într-o societate democratica.

3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii NU poate fi interpretată ca implicind

 • pentru vreun stat,
 • grupare sau
 • persoana

dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta declaraţie.

2 Comments
Închide comentariile

Lasă un comentariu