fbpx
FONETICA
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
SINTAXA
ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE
RECAPITULĂRI FINALE
Subiecte de admitere date la poliție, jandarmi, drept în anii anteriori | grile gramatică limba română

Despărțirea în silabe

Definiția silabei

  • o vocală sau un grup de sunete care se rostesc printr-un singur efort respirator.
  • Într-o silabă există, obligatoriu, o singură vocală!

Reguli de despărțire în silabe
Două vocale alăturate
se despart.  


a-le-e

fi-in-ță

al-co-ol
Excepție!
Combinațiile de două vocale care,  în împrumuturi cu grafii străine, au valoarea unui singur sunet.
splee-nul

lie-duri

Cou-lumb
Un diftong și un triftong se despart
de vocala sau de diftongul precedente.
a-gre-ea-ză

a-ce-ea

tă-iau

în-șe-uea-ză

dum-nea-ei
O consoană între vocale trece în silaba următoare.re-ce

ta-xi

u-re-che /u-re-k’e/

a-bia

a-chi-tat /a-k’i-tat/

ca-thar-sis /katarsis/

Me-dgi-di-a /meğidia/

N.B.!
Litera X, deși notează două consoane, este considerată o unitate.
Două consoane între vocale
se despart după prima consoană.
boj-deu-că

ex-cur-si-e

în-ger

mun-te

leoar-că

Excepție!
b

c


d


f


g


h


p


t


v


+ L, R nu se depart
ca-blu

pro-cla-ma

co-dru

ne-hră-nit

su-plu

de-vre-me

Trei consoane între vocale se despart după prima consoană.fil-tru

lin-gvist

de-lin-cvent


vâr-stă


în-chi-de
Excepție!

În următoarele succesiuni de trei consoane, despărțirea se face după primele două consoane:

lp-t

mp-t


mp-ț


nc-ș


nc-t


nc-ț


nd-v


rc-t


rt-f


st-m
sculp-ta

somp-tu-os

redemp-ți-u-ne

linc-șii

punc-ta

punc-ți-e

sand-vici

arc-tic

jert-fă

ast-mul
Patru consoane între vocale se despart
după prima consoană.
ab-stract

con-struc-tor
Excepție!

În unele succesiuni de patru consoane, despărțirea se face
după a doua consoană.
gang-ster

tung-sten (metal dur, greu)

port-dra-pel
Excepție!

În unele succesiuni de patru consoane, despărțirea se face
după a treia consoană.
de-jurst-vă (corp de gardă)

vârst-nic  

Cinci consoane între vocale se despart
după a doua consoană.
opt-spre-ze-ce

port-schi

Despărțirea după structură

Cuvintele compuse se despart:

– fie după regulile anterioare,
– fie ținând cont de elementele componente.
al-tun-de-va / alt-un-de-va

des-pre / de-spre

drep-tunghi / drept-unghi

por-ta-vi-on / port-a-vi-on

Ro-mar-ta / Rom-ar-ta
Cuvintele derivate cu prefixe se despart:

– fie după regulile anterioare,
– fie ținând cont de elementele componente.
a-nor-ga-nic / an-or-ga-nic

i-ne-gal / in-e-gal

su-bli-ni-a / sub-li-ni-a

Dintre cuvintele derivate cu sufixe:

– cele care încep cu o consoană de la teme terminate în grupuri de consoane se despart în funcție de elementele componente.
sa-vant-lâc

vârst-nic

Excepție!

Normele actuale nu permit despărțirile după structură care ar conduce la secvențe care nu sunt silabe.
într-a-ju-to-ra-re / în-tra-ju-to-ra-re

nevr-al-gic / ne-vral-gic

la-ring-ec-to-mi-e / la-rin-gec-to-mi-e [larinğectomie]

Excepție!

Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară (sunt neînțelese sau neproductive), normele actuale recomandă exclusiv  despărțirea după pronunțare.
ab-stract

su-biect

o-biect

Despărțirea în silabe la capăt de rând

  • Nu se despart abrevierile: S.U.A., R.A.T.B. etc;

  • Nu se despart derivatele scrise cu cratimă de la abrevieri: R.A.T.B.-ist;

  • Nu se despart numele proprii de persoană: Popescu;

  • Nu se despart numeralele ordinale scrise cu litere și cu cifre: al V-lea;

  • Nu se despart prenumele sau abrevierea prenumelor și numele de familie: Ion Popescu;

  • Nu se despart notațiile care includ abrevieri: 10 km.

  • Derivatele devenite cuvinte se despart: ceferist;
  • Se tolerează plasarea pe rânduri diferite a abrevierilor pentru nume generice sau pentru nume proprii din denumirile unor instituții: F.C. Argeș sau Fotbal Club Argeș;

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu